2010-06-03

Barnkonventioner och drogtester - oförenliga!

Folkpartiet går ut och kräver att FN:s barnkonvention ska bli svensk lag
Ungdomarnas berättelser från de statliga ungdomshemmen visar att Barnkonventionen inte har fått tillräckligt genomslag i svensk lag. Folkpartiet kräver att Barnkonventionen blir svensk lag, precis som i Norge. Inte minst för att stärka rättigheterna för barn och ungdomar i utsatta situationer. De barn som omhändertas av samhället tillhör de allra mest sköra. De har ofta svikits av sina föräldrar och drabbats av övergrepp. Dessa barn tas om hand för att få skydd och en värdigare tillvaro. Vi får aldrig acceptera att barnen utsätts för nya övergrepp i samhällets vård.
Mycket välkommet!

Men nästan samtidigt röstades i riksdagen igenom det korkade och helt korrekt bespottade förslaget om drogtester av barn,
Beslutet om drogtester är omstritt och Lagrådet har tidigare sagt nej till planerna med motiveringen att det innebär en alltför stor kränkning av den personliga integriteten. I riksdagen röstade oppositionspartierna också nej till förändringarna.
Är ironin medveten?

Jag förutsätter att Folkpartiet så fort FN:s Barnkonvention blir svensk lag omedelbart söker ogiltigförklara lagen som nu röstades igenom. Om regeringen eller Folkpartiet är förvirrat eller inte ser inkonsekvensen så citerar jag här artikel 40 i nämnda konvention (fetstiltningar är mina och av en rent pedagogisk natur),

Artikel 40: Straffprocess och kriminalvård
1. Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn som misstänks eller åtalas för eller befunnits skyldigt att ha begått brott att behandlas på ett sätt som främjar barnets känsla för värdighet och värde, som stärker barnets respekt för andras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och som tar hänsyn till barnets ålder och önskvärdheten att främja att barnet återanpassas och tar på sig en konstruktiv roll i samhället.

2. För detta ändamål och med beaktande av tillämpliga bestämmelser i internationella instrument skall konventionsstaterna särskilt säkerställa att,

(a) inget barn skall misstänkas för eller åtalas för eller befinnas skyldigt att ha begått brott på grund av en handling eller underlåtenhet som inte var förbjuden enligt nationell eller internationell rätt vid den tidpunkt då den begicks;

(b) varje barn som misstänks eller åtalas för att ha begått brott skall ha åtminstone följande garantier:

(i) att betraktas som oskyldigt innan barnets skuld blivit lagligen fastställd;

(ii) att snarast och direkt underrättas om anklagelserna mot sig och, om lämpligt, genom sina föräldrar eller vårdnadshavare och att få juridiskt biträde eller annan lämplig hjälp vid förberedelse och framläggande av sitt försvar;

(iii) att få saken avgjord utan dröjsmål av en behörig, oberoende och opartisk myndighet eller rättskipande organ i en opartisk förhandling enligt lag och i närvaro av juridiskt eller annat lämpligt biträde och, såvida det inte anses strida mot barnets bästa, särskilt med beaktande av barnets ålder eller situation, barnets föräldrar eller vårdnadshavare;

(iv) att inte tvingas att avge vittnesmål eller erkänna sig skyldig; att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot barnet samt att på lika villkor för egen räkning få vittnen inkallade och förhörda; (v) att, om barnet anses ha begått brott, få detta beslut och beslut om åtgärder till följd därav omprövade av en högre behörig, oberoende och opartisk myndighet eller rättskipande organ enligt lag;

(vi) att utan kostnad få hjälp av tolk, om barnet inte kan förstå eller tala det språk som används;

(vii) att få sitt privatliv till fullo respekterat under alla stadier i förfarandet.

3. Konventionsstaterna skall söka främja införandet av lagar och förfaranden samt upprättandet av myndigheter och institutioner som är speciellt anpassade för barn som misstänks eller åtalas för eller befinnes skyldiga att ha begått brott och skall särskilt,

(a) fastställa en lägsta straffbarhetsålder;

(b) vidta åtgärder, då så är lämpligt och önskvärt, för behandling av barn under denna ålder utan att använda domstolsförfarande, under förutsättning att mänskliga rättigheter och rättsligt skydd till fullo respekteras.

4. Olika åtgärder som t ex vård, ledning och föreskrifter om till sin rådgivning, övervakning, vård i fosterhem, program för allmän utbildning och yrkesutbildning och andra alternativ till anstaltsvård skall finnas tillgängliga för att säkerställa att barn behandlas på ett sätt som är lämpligt för deras välfärd och är rimligt både med hänsyn till deras personliga förhållanden och till brottet.

Hur kommer det sig att detta horribla förslag helt hamnar i bakgrunden? Justitieutskottet gav nyligen positivt besked och därefter skedde votering. Tystnaden kring omröstningen är obehaglig. Lagrådet sade nej och nu har man i tystnad baxat igenom det hela.

Men välkommet är att Folkpartiet på machiavellianskt manér försöker ogiltigförklara hela lagen genom att göra Barnkonventionen till Svensk lag, mycket listigt!

På samma tema: Liberati, Maria Byström, Seved Monke, Berliners Blogg, Linnea Darell, Högbergs tankar, Myndighetskontroll, Inför valet 2010. Nyheter24
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se