2011-08-04

Replik om medborgarskapstest (GT)

Replikerar Clara Sandelind som i måndags skrev om det på LUF-kongressen antagna förslaget om medborgarskapstest. Jag kommer säkert få anledning att återvända i frågan och mer detaljerat svara på vissa invändningar:
Clara Sandelind skriver på GT:s ledarsida (1/8) om förslaget om medborgarskapstest som antogs på Liberala Ungdomsförbundets kongress. Hon menar att det är självklart att alla som bor i ett land ska kunna påverka lagarna man omfattas av. Det system som Sandelind förespråkar är att man ska vänta i fem år innan man kan bli medborgare. Med ett medborgarskapstest kan denna tidsperiod kortas ned avsevärt. Sandelind skriver att alla som bor i ett land under en längre tid "påverkas av beslut som fattas och borde därför få vara med och påverka dem", vilket påstås vara en rättighet som inte kan villkoras. Men medborgarskapet är redan villkorat i dag. Förutom tidsgränsen finns krav bland annat på permanent uppehållstillstånd och skötsamhet.

Det är lite ironiskt att Sandelind lyfter fram brottslingars rösträtt som ett argument för vad hon upplever som en ovillkorad rösträtt när just kriminalitet leder till en karenstid för ansökan om svenskt medborgarskap. Visst, svenska brottslingar får rösta, men blivande svenskar som begår brott eller har skulder hos Kronofogden kan få en uppskjuten medborgarskapsansökan - och därmed rösträtt - med ett decennium eller mer.

Medborgarskapet är således redan villkorat. Skillnaden är att medan Sandelind förespråkar en godtycklig tidsgräns vill Liberala Ungdomsförbundet (LUF) ställa sakliga krav som leder till att människor snabbare kan bli medborgare. Sandelind påstår att LUF vill göra testet så enkelt att det skulle vara "väldigt svårt" att misslyckas och att det därför är symbolpolitik.

En fråga är om Sandelind har samma syn på betyg i grundskolan? Ingen lär vilja att elever ska gå ut med underkända betyg, framförallt inte i kärnämnen eftersom det förhindrar gymnasiala studier. Är grundskolebetyg också symbolpolitik? Medborgarskapet är blint inför etnicitet och religion. Om Sverige ska kunna ha en självbild som ett mångkulturellt land är det viktigt att vi gör upp med den tidigare nationalismen.

Vi kan i det här läget ignorera medborgarskapets verkan eller så kan vi göra något klokt av det. Vissa oroar sig för att det bli mindre invandring till Sverige, eller att invandringen till Sverige skulle försvåras. Så är inte fallet. Det finns ingen motsättning mellan fri rörlighet, ett mångkulturellt samhälle och ett uppvärderat medborgarskap. Det viktiga är inte att alla föds till svenska medborgare, det viktiga är att alla kan bli det. Om man är för fri rörlighet blir det oerhört viktigt att fokusera på sammanhållningen i landet, hur tror man annars att länder som USA, Australien och Kanada klarat sig? Dessa länder baserar sin samhörighet kring medborgarskapet. Alla tre länderna har även någon typ av medborgarskapstest. Det finns inget oliberalt med medborgarskap. Inte heller är det oliberalt med krav så länge dessa är välmotiverade, rimligt utformade och de som utför testen har möjlighet att klara dem.
 
Blogg listad på Bloggtoppen.se